INFORMATIE

DOCUMENTEN   │   PROTOCOLLEN   │ COMMUNICATIE   │   AFSPRAKEN

“U zult versteld staan hoeveel problemen er door goede communicatie kunnen worden opgelost.”

SCHOOLGIDS

DOCUMENTEN

PROTOCOLLEN

AFSPRAKEN

OUDERHULP

METHODEN

INFORMATIE

Hieronder treft u een overzicht aan van praktische & belangrijke schooldocumenten en andere informatieberichten. Door te klikken op de naam van het betreffende document of protocol kunt u het document downloaden.

 

Indien u een foutmelding krijgt, dan mist u waarschijnlijk het programma Adobe Reader waarmee het document bekeken kan worden. Heeft u geen Adobe Reader? Klik dan hier om deze gratis te downloaden.

 

Daarnaast hebben we een handig A, B, C voor u opgezet waarin u allerhande onderwerpen kunt vinden op alfabetische volgorde.

INFORMATIE OVER

Schooltijden

 

maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag

08.45 - 12.00 uur en van 12.45-15.00 uur

 

woensdag

8.30-12.15 uur

 

ochtendpauze

10.15-10.30 uur

 

lunchpauze

12.00 - 12.45 uur

[ klik op het onderwerp van uw keuze om de download te starten ]

[ klik op de beginletter van uw keus om naar de betreffende rubriek te gaan ]

 • A
 • AANMELDING EN ZORGPLICHT

  Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating, gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen  als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven.

  De aanmelding moet dus altijd schriftelijk plaatsvinden en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar is, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd. Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school hebben aangemeld en zo ja welke school.

  Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling. Ouders hebben een wettelijke informatieplicht om volledige en juiste informatie te verschaffen. Als u hieraan voldoet heeft de school een wettelijke trajectplicht. Dit betekent het volgende: Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen éénmaal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of het Speciaal Onderwijs (SO) is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het Samenwerkingsverband (SWV) of SO in heel Nederland.

  Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren.

 • AANSPRAKELIJKHEID

  Veel ouders hebben zich verzekerd voor diverse risico’s die zij en hun kinderen lopen. Op school worden verschillende activiteiten ondernomen die op hun beurt risico’s met zich meebrengen. Om bepaalde schades te kunnen vergoeden heeft de SCPO de volgende verzekeringen voor de scholen afgesloten:

  - een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen;

  - een schoolongevallenverzekering.

  Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen

  Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de school dan wel van de SCPO voor schade die wordt veroorzaakt door iemand waarvoor de school dan wel de SCPO verantwoordelijk is. Onder schade wordt, in dit geval, verstaan:

  - lichamelijk letsel, al dan niet met dodelijke afloop;

  - beschadiging, het teniet of verloren gaan van zaken;

  en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

  Let op!
  Ouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kinderen. U kunt hierbij denken aan een bal die door de schoolruit wordt geschoten.

  Voor dit soort risico’s dienen ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

  Schoolongevallenverzekering

  Voor ongevallen van leerlingen die zich tijdens schoolactiviteiten voordoen, biedt deze verzekering een dekking. Dit geldt ook voor ongevallen die zich voordoen tijdens het komen naar en gaan van school binnen één uur voor en na de schoolactiviteiten.De verzekering dekt (tot een maximumbedrag), na een ongeval, het volgende:

  - kosten tandheelkundige behandeling;

  - geneeskundige kosten;

  - uit te keren geldbedrag bij blijvende invaliditeit;

  - uit te keren geldbedrag bij overlijden.

  De verzekering dekt schade in verband met lichamelijk letsel die ontstaat ongeacht of hiervoor iemand aansprakelijk is.

  Let op! Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, vervoermiddelen, enz. is niet meeverzekerd.

   Schademelding

  Een eventuele schademelding moet zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis schriftelijk worden gemeld bij de directeur.

 • AFSCHEIDSAVOND

  In de laatste schoolweek van het jaar nemen de leerlingen van groep 8 - door middel van een afscheidsavond - afscheid van de basisschool. Het afscheid bestaat uit een gedeelte dat de leerlingen d.m.v. een musical samen met hun ouders verzorgen. Daarna volgt een officieel gedeelte speciaal voor de schoolverlaters en hun ouders.

 • ALLE KINDEREN ZIJN WELKOM OP ONZE SCHOOL

  In principe zijn alle kinderen welkom op de Sjaloom. Oók als het gaat om kinderen met een beperking. Bij aanmelding van een kind met een beperking kijken we wel of verwacht mag worden dat het team deze leerling kan begeleiden zonder dat de leerling en / of andere leerlingen tekort wordt gedaan.

   

  Plaatsing van kinderen die veel extra zorg en aandacht nodig hebben hangt af van de mogelijkheden en omstandigheden op onze school. Deze omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de samenstelling en grootte van de groepen, zijn niet elk jaar hetzelfde. Bij het nemen van een beslissing over de toelating werken we aan de hand van een toelatingsprotocol (op school aanwezig).

   

  Kinderen met een beperking vallen onder onze speciale leerlingenzorg, d.w.z. dat we deze kinderen extra hulp en aandacht willen geven, maar dat we ook van deze kinderen accepteren dat ze niet op dezelfde manier en soms niet in hetzelfde tempo als de andere kinderen leren. Dat betekent, dat het eindniveau van deze kinderen lager kan liggen dan dat van de gemiddelde leerling eind groep 8. Ook het meedoen aan activiteiten kan soms om aanpassingen vragen; in overleg met ouders zal worden bekeken wat dan de mogelijkheden zijn om toch op een verantwoorde manier mee te kunnen doen.

 • ANDERE ONDERWIJSLOCATIES

  Wij maken gebruik van “De Kwartslag” als gymlokaal voor groep 3 t/m 8.

 • B
 • BELEIDSVOORNEMENS

  Directieniveau

  Schooljaar 2018 – 2019 zal worden gebruikt om het digitale personeelsdossier M.O.O.I. verder te vullen en uit te breiden.  Binnen dit programma zullen de bekwaamheden, gesprekkencyclus, persoonlijke ontwikkeling, etc. etc. digitaal worden opgeslagen. Verder wordt dit schooljaar doorgewerkt aan “Zo Leren Kinderen Lezen En Spellen” en zal de ICT een impuls gaan krijgen.

   

  Schoolontwikkeling

  Zoals boven al genoemd gaan we ons ook het komend schooljaar verder bekwamen in de methodiek van “Zo Leer Je Kinderen Lezen En Spellen”. Dit scholingstraject zal worden begeleid door Wendy Ligt namens drs. Jose Schraven, die deze leergang heeft ontwikkeld. Vele scholen gingen ons hier al in voor met uitstekende resultaten en ook wij verwachten er de nodige winst mee te kunnen behalen.

   

  Zelfevaluatie

  De aanbevelingen van de audit die werd afgenomen in november 2017 zijn uitgezet in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak zal komend schooljaar zo veel mogelijk worden afgewerkt.

   

  Op schoolniveau

  Het komende schooljaar willen we gaan werken aan de volgende onderwerpen:

  - Verdere nascholing middels de leergang “zo leren kinderen lezen en spellen”.

  - Implementatie van de nieuwe Taalmethode “Staal”.

  - Het faciliteren van collegiale consulatie in het kader van het met en van elkaar leren binnen de lerende organisatie die wij willen zijn.

  - investeren in een adequate inzet van ICT als middel om ons onderwijs in te richten volgens de “21th century skills”.

 • BENUTTING VAN DE VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD

  In totaal moeten de leerlingen minimaal 7520 uur naar school tijdens hun basisschoolloopbaan. Dit cursusjaar draait groep 1 t/m 4 in totaal 3520 uur en draait groep 5 t/m 8 in totaal 4044 uur.

 • BESMETTELIJKE ZIEKTEN

  Waterpokken, krentenbaard, rode hond, kinkhoest en roodvonk zijn ziekten, die bij kinderen op jonge leeftijd kunnen voorkomen. Wanneer u één van deze ziekten bij uw kind constateert worden wij hiervan graag op de hoogte gebracht. Waterpokken en krentenbaard kunnen open wondjes geven. Het advies van de GGD is in dat geval: laat de leerling thuis tot de wondjes dicht/ingedroogd zijn. Dit advies nemen wij van hen over. Dit betekent in de praktijk, dat uw kind thuis blijft tot de wondjes dicht of ingedroogd zijn. Bij twijfel kunt altijd even met ons overleggen.

 • BEWEGINGSONDERWIJS

  In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Het speellokaal en het schoolplein zijn plaatsen waar aan de motorische ontwikkeling wordt gewerkt.

  Vanaf groep 3 hebben de groepen wekelijks bewegingsonderwijs in de Kwartslag of (bij goed weer) buiten.

  Groep 3-4  krijgt gym van juf Boone

  Groep 5-6  krijgt gym van juf Anneke

  Groep 7-8   krijgt gym van juf Fenny

  NB We willen graag dat de kinderen tijdens de gymles gymkleding en gymschoenen dragen. Deze kleren mogen op school in een (bij voorkeur stoffen) tas aan de kapstok blijven hangen. Belangrijk is dat de kleding regelmatig thuis gewassen wordt.

   

  Rooster gymlessen

  Rooster gymlessen:

  Maandag:     11.00 – 11.45 uur:  Groep 7-8.

                        12.45 – 14.15 uur  Groep 3-4.

                        14.15 – 15.00 uur  Groep 5-6.

  Donderdag: 12.45 – 14.15 uur Groep 5-6.

                        14.15 – 15.00 uur Groep 7-8.

  Als de weersomstandigheden het toestaan kan er ook buiten worden gegymd.

 • BIBLIOTHEEK

  Op school beschikken wij over een bibliotheek. Ook kinderen in de peuterleeftijd kunnen lid worden van de schoolbibliotheek: u dient hiervoor een pasje voor het kind aan te vragen bij de bibliotheek in Emmeloord. De openingstijden van de schoolbibliotheek zijn: op dinsdag en op donderdag van 14.30 – 15.30 uur. Daarnaast kunnen de kinderen op woensdag een boek in de schoolbibliotheek lenen om in de klas uit te kunnen lezen. De boeken uitleen wordt op dinsdag verzorgd door het personeel en op woensdag door Miranda Feenstra.

  Aanvullende informatie

  De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van bibliotheken, primair onderwijs en gemeenten. Het vergroot het plezier in lezen en verbetert daardoor de taal-, lees- en informatievaardigheden van kinderen.

  Meer lezen, beter in taal

  De bibliotheek en de school kunnen samen de resultaten voor taal verbeteren door kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Door actuele en gevarieerde collecties, aanwezigheid van een bibliothecaris, afspraken over samenwerking, boekactiviteiten in alle klassen en tijd voor lezen. Binnen de Bibliotheek op school werken de leesconsulent van de Bibliotheek en de leescoördinator van de school intensief samen. Zo wordt er structurele aandacht voor lezen en mediawijsheid ingeroosterd, is er een goede collectie boeken in een aantrekkelijke schoolbibliotheek, en worden alle leerlingen zijn lid van de Bibliotheek.

  Leeskilometers

  Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Vrij lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Door 15 minuten vrij lezen per dag, leert een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar. Een goede schoolbibliotheek zorgt ervoor dat alle kinderen de kans krijgen om leeskilometers te maken.

  Meer informatie treft u aan door op het logo hieronder te klikken.

 • C
 • CREATIEVE VORMING

  De creatieve vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Niet alleen het leren heeft nadruk, ook de creatieve vorming is op onze school belangrijk.

  In de groepen 1 en 2 is de creatieve vorming geïntegreerd in het totale programma, in groep 3 – 4 wordt op een vast moment in de week crea gegeven.

  Op de crea-middag (vanaf groep 5) zijn we bezig met klei, gips, hout, karton, papier, kosteloos materiaal en textiele werkvormen. Ouders helpen vanaf groep 5 met de crea-lessen. Daarnaast hebben de kinderen regelmatig tekenles.

 • D
 • DOUBLURE

  Mocht een leerling ondanks de extra zorg niet voldoende vorderingen maken, dan bestaat er de mogelijkheid om het jaar over te doen (doublure). De school (directie, intern begeleider en team) bepaalt in overleg met ouders of een leerling eventueel doubleert.

 • E
 • EEN ANDERE SCHOOL

  Wanneer uit advies van deskundigen blijkt dat het voor een leerling beter is om te worden overgeplaatst naar een school voor speciaal onderwijs, wordt deze beslissing altijd samen met de ouders genomen.

  Bij overplaatsing zal er eerst een aanvraag ingediend worden bij de Toewijzingscommissie (TC). De groepsleerkracht en de intern begeleider maken een onderwijskundig rapport klaar. Aan de hand hiervan zal deze commissie bepalen of een leerling wel of niet geplaatst wordt in het speciaal onderwijs. Plaatsing binnen het speciaal onderwijs is altijd tijdelijk en na een aantal jaar wordt beoordeeld of de leerling in aanmerking om te worden teruggeplaatst naar het regulier basisonderwijs.

 • EET- EN DRINKPAUZE

  Iedere morgen mag uw kind fruit en drinken meenemen, dat in de klas wordt genuttigd. Om voldoende speeltijd te hebben, wordt tijdig gebeld. De kleuters eten en drinken samen met de juf tijdens de ochtendpauze. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn onze “fruitdagen”, d.w.z. dat het de bedoeling is dat de kinderen deze dagen iets van fruit meenemen. Op maandag en vrijdag bent u vrij in uw keuze voor de pauze – snack, maar ook dan geldt: het liefst gezond en niet te grote hoeveelheden!

 • EIGEN LEERLIJN

  Het uitgangspunt van onze school is het leerstofjaarklassensysteem.

  Toch kan het voorkomen, dat een leerling binnen het basisonderwijs een speciaal aangepast programma op eigen niveau gaat volgen, een zogenaamde ‘eigen leerlijn’. We denken dan aan leerlingen voor wie het gemiddelde tempo en niveau niet haalbaar is en voor wie het toch wenselijk is dat ze op onze school blijven. Met ouders wordt dan de verwachting voor de volgende leerjaren besproken en uiteraard moeten ouders ook hiervoor weer schriftelijk toestemming geven. Een eigen leerlijn kan gelden voor de gehele periode dat de leerling op Sjaloom verblijft, maar ook is een leerlijn mogelijk voor bepaalde vakken voor een afgebakende periode. Het verwachte eindniveau en begeleidingsplan van deze leerling wordt vastgelegd in het zogenaamde ontwikkelingsperspectief  van deze leerlingen en wordt de ouders ter ondertekening aangeboden.

 • ENGELS

  Er wordt Engels gegeven vanaf groep 1. Op een aansprekende en speelse wijze leren de kinderen de eerste Engelse woorden en zinnen. We gebruiken hiervoor de methode “take it Easy” voor de groepen 1 t/m 8. In deze methode zijn de nieuwste inzichten en ervaringen verwerkt voor wat betreft het vak Engels. Zo worden de kinderen middels het digibord onderwezen door zgn. “native speakers” die er zeker voor zullen zorgen dat de kinderen de correcte uitspraak aangeleerd krijgen. We verwachten dat door de implementatie van deze methode het va Engels binnen Sjaloom een duidelijke impuls zal krijgen.

 • F
 • G
 • GODSDIENSTIGE VORMING

  Voor ons Bijbels onderwijs maken we in de groepen 1 t/m 8 gebruik van de methode “Kind op Maandag”. Hierbij staan de Bijbelverhalen centraal en wordt er vanuit het kind gedacht. Daarnaast is er aandacht voor het zingen van Bijbelse liederen.

 • HALEN EN BRENGEN

  Als u uw kind haalt of brengt, vragen wij u gebruik te maken van de parkeerhavens bij de school. Uit oogpunt van de veiligheid stellen wij het op prijs, dat u uw kind bij het begin van het schoolplein ophaalt en niet bij de weg wacht.

 • HANDELINGSPLAN

  Naar aanleiding van de leerlingbespreking en de gesprekken met de intern begeleider kan gekozen worden voor een handelingsplan. Dit is een plan, dat de hulp aan een individuele leerling of een groepje leerlingen beschrijft.

  De leerkracht voert zelf het handelingsplan uit, soms met hulp van derden.

  De ouders worden hierover door de leerkracht tijdig ingelicht. De ouders hebben altijd de mogelijkheid te informeren over het verloop van de uitvoering van het handelingsplan.

  Het is ook mogelijk dat ouders het kind thuis helpen. Na een aantal weken (vaak 6 tot 8) volgt er een evaluatie met de ouders en wordt bepaald of een vervolgplan moet worden geschreven, of dat het behaalde resultaat voldoende is.

   

  Op Sjaloom is een orthotheek. Daarin kan de leerkracht extra hulpmiddelen vinden om kinderen te begeleiden. Tevens kunnen wij gebruik maken van “de Klimboom” (de school voor speciaal basisonderwijs binnen de SCPO) als expertisecentrum voor speciale leerlingenzorg.

   

  Het kan zijn, dat een basisschool onvoldoende mogelijkheden heeft om een leerling extra te begeleiden. De vraagstelling wordt dan voorgelegd aan het expertisecentrum van de SCPO. Dit centrum beschikt over deskundige mensen, die mee kunnen denken over wat de meest adequate begeleiding voor de leerling is. Daarnaast hebben wij een begeleider van de IJsselgroep. Voor onze school is dit orthopedagoog Irma Kroes.

   

  Deze begeleiding kan bestaan uit:

  • hulp vanuit het speciaal onderwijs binnen de eigen school. Samen met het team en de onderwijsbegeleider wordt een begeleidingsplan opgesteld;

  • nader onderzoek door de onderwijsbegeleider of een andere deskundige.

  Na afloop van een onderzoek worden de resultaten met de school en de ouders besproken. De adviezen die uit het onderzoek voortkomen kunnen op vijf terreinen liggen:

   

  1. extra begeleiding van de leerling door de leerkrachten en/of ouder(s) of verzorger(s);

  2. begeleiding via een externe instantie, zoals het CJG, maatschappelijk werk, huisarts, specialist, enz.;

  3. de leerling volgt nog een jaar het basisonderwijs in dezelfde groep (eventueel met aanpassingen);

  4. de leerling volgt voor 1 of meer vakken een eigen leerlijn;

  5. de leerling gaat naar een school voor speciaal basisonderwijs of een andere school voor speciaal onderwijs.

 • HET GEBOUW

  Onze school heeft de beschikking over vier lokalen: een lokaal voor groep 1/2 en lokalen voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8. Ook heeft de school de beschikking over een directiekantoor, een personeelsruimte, een ICT ruimte annex mediatheek, een speellokaal voor groep 1/2  (tevens onze gemeenschapsruimte), een ruimte voor de intern begeleider en een RT ruimte. Daarnaast hebben we in samenwerking met de Flevomeerbibliotheek een schoolbibliotheek ingericht voor kinderen van 0 – 13 jaar.  De RT- ruimte is in gebruik genomen door de onderwijsassistente Ente van den Berg.

 • HUISBEZOEK

  Als kinderen een aantal weken op school zijn wordt er een huisbezoek afgesproken. Dit om nader kennis te maken, informatie uit te wisselen en eventuele vragen te beantwoorden. Ook voor kinderen die door een verhuizing nieuw op school komen wordt een huisbezoek afgesproken met de betreffende ouders.

 • H
 • I
 • JEUGDGEZONDHEIDSZORG (JGZ)

  De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling -zowel lichamelijk als psychosociaal- van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken.

  In zowel groep 2 als in groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de afdeling JGZ een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) uit. Bij dit onderzoek weegt en onderzoekt de verpleegkundige de kinderen (en in groep 2 worden ook ogen en oren getest). Zo wordt er een algemeen beeld verkregen van het functioneren van de kinderen. Er wordt tijdens het onderzoek niet gevaccineerd. Voorafgaand aan het onderzoek legt de jeugdverpleegkundige in de klas uit wat er staat te gebeuren. Ieder jaar ontvangen de kinderen uit de groepen 2 en 7 van GGD Flevoland een uitnodiging voor dit onderzoek dat op school door de jeugdverpleegkundige wordt uitgevoerd. De uitnodiging ontvangen de ouders per post met hierin de datum, de tijd en plaats van het onderzoek. Bij de uitnodiging ontvangen de ouders ook twee vragenlijsten; deze maken deel uit van het onderzoek. Indien u verhinderd bent op de aangegeven datum of tijd wordt u vriendelijk verzocht te ruilen met een andere ouder en leerling.

   

  Ouders/verzorgers, maar ook jeugdigen zelf kunnen bij de afdeling jeugdgezondheidszorg terecht voor vragen over de groei en ontwikkeling van hun kind (henzelf) maar ook voor vragen op het gebeid van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl (genotmiddelen, seksualiteit).

   

  De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Flevoland is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur via telefoonnummer 088-0029920. Overige informatie over de diensten van de afdeling JGZ (naast een breed scala aan folders) is te vinden op de website: www.ggdflevoland.nl

  De inentingen die uw kind nodig heeft, worden niet tijdens de onderzoeken gegeven. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging in het jaar dat uw kind 9 jaar wordt.

  Adressen:

  GGD Flevoland Noordoostpolder/Urk                                                             Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

  Kometenlaan 1                                                                                                    www.cjgnoordoostpolder.nl

  8303 CN Emmeloord.                                                                                         0527 – 630360

 • JUFFEN- EN MEESTERDAG

  Elk jaar organiseren wij aan het einde van het schooljaar een gezellige morgen voor alle groepen, meestal op een woensdag. Voor de pauze wordt dan in de groepen de verjaardag van de leerkracht gevierd en na de pauze volgt een leuke activiteit voor alle kinderen van de school.

 • J
 • KERSTVIERING

  Wij gedenken elk jaar de geboorte van onze Heer Jezus tijdens een Kerstviering in de PKN kerk van Rutten. Voorafgaand aan deze viering is in alle groepen tijdens de Adventsweken aandacht besteed aan de betekenis die Advent en Kerst hebben in onze christelijke traditie. De viering bestaat de ene keer uit een musical die door alle kinderen van de school wordt ingestudeerd, een andere keer is dat een Kerstspel of een viering waarbij het verhaal en de zang centraal staan. Maar hoe de viering ook gestalte wordt gegeven, het zijn altijd momenten in het jaar waar door de kinderen en het personeel verlangend naar wordt uitgekeken!

 • KLEDING

  Schooltassen, bekers en broodtrommels, laarzen, regenjacks en andere kledingstukken raken nogal eens zoek. Daarom is het praktisch als u de eigendommen van uw kinderen van namen voorziet. Als er dan iets kwijtraakt, kunnen wij dat zo snel mogelijk weer bij de rechtmatige eigenaar terugbrengen.

 • KLEURPLAAT

  De leerlingen van groep 1 en 2 mogen een kleurplaat of feesttekening maken voor de verjaardag van opa's, oma's, vader of moeder. Wilt u van tevoren even een briefje meegeven aan uw kind? Dan kan de leerkracht hier rekening mee houden.

 • K
 • LEERLINGENVERVOER

  Als actieve school zijn we vaak aangewezen op ouders die willen helpen bij het begeleiden en vervoeren van leerlingen naar bepaalde activiteiten. Uw hulp is hierbij onmisbaar. We denken aan het rijden voor uitstapjes en excursies; rijden voor het reisje van groep 1 – 2, het vervoeren van de kinderen van groep 7 – 8 naar het kampadres; etc. etc. Wij vinden dat bovenstaande activiteiten een meerwaarde bieden aan ons onderwijs en we horen dat kinderen hieraan dikwijls veel plezier beleven. Daarom vragen wij de ouders om hieraan hun medewerking te blijven verlenen.

  Het vervoer van leerlingen is een verantwoordelijke aangelegenheid. Daarom heeft de SCPO een Protocol Leerlingenvervoer vastgesteld. Met dit protocol wordt beoogd voorschriften te geven aan het personeel, ouders c.q. vrijwilligers en andere partijen die het leerlingenvervoer verzorgen, teneinde daarmee de verkeersveiligheid van leerlingen zoveel mogelijk te waarborgen.

  Dit Protocol Leerlingenvervoer is op school opvraagbaar.

 • LEERLINGVOLGSYSTEEM (PARNASSYS)

  Een aantal keren per jaar wordt uw kind getoetst op zijn of haar leervorderingen. Wij gebruiken daar landelijk genormeerde toetsen voor. Dat betekent dat de uitkomsten van de getoetste onderdelen vergelijkbaar zijn met andere scholen in Nederland. Elke school hanteert dezelfde maatstaven met deze toets. Onze school gebruikt voor een aantal vakken de voortgangstoetsen van het CITO:

  KIJK een leerlingvolgsysteem voor groep 1-2, waarbij de ontwikkeling van het kind zo breed mogelijk wordt geobserveerd en vastgelegd.

  Rekenen voor kleuters wordt afgenomen in groep 1 en 2 (beginnende gecijferdheid).

  Taal voor kleuters wordt afgenomen in groep 1 en 2 (beginnende geletterdheid ).

  Drie-Minutentoets wordt gebruikt in groep 3 t/m 8 (technisch lezen).

  De AVI-leestoets voor groep 3 t/m 8.

  De Woordenschat toets wordt gebruikt in groep 1 t/m 8.

  De Begrijpend Lezen toets wordt gebruikt in groep 3 t/m 8.

  Spelling wordt gebruikt in groep 3 t/m 8.

  Rekenen/Wiskunde wordt gebruikt in groep 3 t/m 8.

  De meeste toetsen worden tweemaal per jaar afgenomen rond januari en juni. Vanaf groep 5 geldt dat alleen nog voor de toetsen rekenen, woordenschat, drieminutentoets en spelling. De toets Begrijpend Lezen wordt slechts één keer per schooljaar gemaakt (behalve in groep 4: daar wordt deze toets twee keer afgenomen). De resultaten van de toetsen worden ingevoerd in het administratieprogramma Parnassys. Dit programma maakt de digitale uitwisseling van gegevens (b.v. bij een verhuizing) tussen scholen relatief eenvoudig.

 • LEERPLICHT EN VERLOFREGELING

  Met ingang van 1 augustus 1994 is de Leerplichtwet 1969 gewijzigd. De leerplichtwet geldt o.a. voor leerlingen van de basisschool. De volledige leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand nadat een kind 5 jaar is geworden. Wel geldt dat een kind op onze school wordt toegelaten als het 4 jaar is. Wanneer het gewenst is kan met de groepsleerkracht een gewenningsperiode worden afgesproken.

 • LEZEN

  In de kleutergroep is het onderdeel taal/lezen geïntegreerd in het totale lesaanbod en werken we o.a. met middelen en materialen van de methode “Schatkist”.

  Vanaf groep 3 krijgen de kinderen systematisch leesonderwijs. We hanteren hierbij de methode “Veilig Leren Lezen” die aansluit op “Schatkist” uit groep 1-2. Het accent ligt op het aanvankelijk technisch lezen. In de groepen 4 t/m 7 gebruiken we “Estafette lezen” welke weer naadloos aansluit bij de methode die in groep 3 wordt gebruikt. Daarnaast doen we een keer per week aan het zgn. “Duo - lezen” en “Ralfilezen”. Voor het begrijpend lezen maken we gebruik van online methode “Nieuwsbegrip”.

  De leesvorderingen van de kinderen worden nauwgezet gevolgd en getoetst.

  Naast dit lezen doen we aan leespromotie door voorlezen, leespromotieactiviteiten en leesprojecten. In groep 5 t/m 8 houden de kinderen een boekbespreking. De kinderen kunnen voor deze doelen veel boeken lenen in de schoolbibliotheek waar we in samenwerking met de Flevomeer bibliotheek sinds 2015 over beschikken.

 • LOGOPEDIE

  Als gevolg van bezuinigingen door de gemeente Noordoostpolder is vanaf 1 januari 2015 de logopedische screening op school vervallen. Dit betekent dat de logopediste niet meer op school komt om de vijfjarigen te screenen. Bij eventueel twijfels  over de taal- en / of spraakontwikkeling kan de ouder met de leerkracht overleggen. Als de leerkracht signaleert dat de taal en / of spraakontwikkeling niet goed verloopt, kan de leerkracht met de ouders contact opnemen. De ouder kan zich vervolgens wenden tot een logopediepraktijk. De praktijk kan nader onderzoek doen en bepalen of behandeling nodig is. Vooralsnog wordt logopedie vergoed via het basispakket. Ouders kunnen het beste bij het maken van een afspraak met de praktijk overleggen over wat voor stappen ze verder moeten ondernemen: wel naar de huisarts of niet. Vaak is het niet nodig, soms wel (afhankelijk van de ziektekostenverzekeraar van ouders); Logopediepraktijk Lemmer vraagt altijd om een doorverwijzing van de huisarts

 • L
 • MEDISCHE HANDELINGEN EN/OF MEDICIJNVERSTREKKING BIJ ZIEKTE EN ALLERGIËN

  Steeds meer en steeds vaker wordt er door ouders aan de school gevraagd medische handelingen te verrichten bij leerlingen of medicijnen te verstrekken aan leerlingen. Hierover zijn afspraken gemaakt die gelden voor alle scholen van de SCPO.

  Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan leerlingen, ziek of niet ziek, altijd bij de school ligt waar het kind staat ingeschreven. De ouders van een leerling zijn verantwoordelijk voor het algehele welzijn, waaronder de medische situatie en het functioneren van hun kind.

  De school voelt zich natuurlijk verantwoordelijk voor het welbevinden en voor een zo optimaal mogelijke voortgang van het onderwijs aan alle leerlingen, ook als deze een handicap hebben of ziek zijn. Echter, de school is bijzonder terughoudend over het eventueel overnemen van taken van ouders. Dit kan de school slechts doen op basis van vrijwilligheid.

  De SCPO heeft bepaald, dat medewerkers geen voorbehouden handelingen mogen uitvoeren. Dit zijn handelingen die door ondeskundige uitvoering een aanmerkelijk risico voor de patiënt vormen. Deze handelingen zijn uitsluitend voorbehouden aan medisch bevoegde personen. Als voorbeeld van een voorbehouden handeling noemen we het toedienen van een insuline-injectie.

  De niet voorbehouden handelingen kunnen wel door een medewerker van de school zonder medische scholing worden verricht, maar uitsluitend als diegene dat zelf wil. De school en de ouders leggen schriftelijk vast hoe en door wie de benodigde medische zorg wordt verleend. Als voorbeeld van een niet voorbehouden handeling noemen we het geven van een vingerprik.

  Medewerkers van de SCPO mogen deze niet voorbehouden handelingen weigeren. Zij zijn immers hiertoe niet geschoold, dus niet bevoegd tot medisch handelen.

  Levensreddende handelingen vallen buiten de gestelde regels van de SCPO inzake medische handelingen en/of medicijnverstrekking. In dat geval zijn de afspraken van toepassing die gemaakt zijn gemaakt over de bedrijfshulpverlening.

  De school wil graag door de ouders worden geïnformeerd over eventuele allergieën bij de leerlingen en hoe hiermee omgegaan dient te worden. Wij bewaren deze informatie in het leerlingendossier. U kunt hierbij denken aan een voedselallergie, een wespensteek of bijv. huismijt.

 • MELDCODE

  Vanaf 2012 is het onderwijs verplicht te werken met een meldcode met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. De leerkrachten van CBS Sjaloom zijn allen gecertificeerd in de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het biedt houvast welke stappen gezet moeten worden. In Flevoland heet deze meldcode ‘Zorgoog’ en heeft een eigen site: www.zorgoog.nl. Binnen onze school hanteren we deze meldcode wanneer er sprake is van het signaleren van zorg. Van elke stap worden notities gemaakt en wordt de directie op de hoogte gehouden. De meldcode omvat de volgende stappen, waarbij de volgorde niet vast ligt:

   

  Signalering

  Signaleren is het in beeld brengen van opgevangen signalen die zorg geven over de opvoed- of opgroeisituatie van een leerling. In beeld brengen betekent het opschrijven van hetgeen je ziet en hoort. Onlosmakelijk hiermee verbonden is het bespreekbaar maken van deze signalen met de ouders.

  Voor onze school geldt dat wanneer een leerkracht of medewerker op school signalen opvangt van een zorgelijke (opvoed- of opgroei) situatie dit opgeschreven wordt in het dossier van het kind en gecommuniceerd wordt met de ouders en de intern begeleider.

   

  Collegiale consultatie

  Om de signalen die in kaart gebracht zijn goed te duiden, is het belangrijk te overleggen met een deskundige collega. Dit is op onze school allereerst de intern begeleider. Daarnaast is er overleg mogelijk met de jeugdverpleegkundige die aan school verbonden is. Met haar kunnen de signalen anoniem besproken worden of met toestemming van ouders en vindt overleg plaats over mogelijke vervolgstappen. Er kan ook advies worden ingewonnen bij Bureau Jeugdzorg, bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

  Voor onze school geldt dat in overleg met de intern begeleider gekozen wordt met wie wordt overlegd; zo mogelijk met toestemming van ouders. Er wordt een notitie gemaakt met wie we wanneer hebben overlegd en wat de uitkomst was. Er wordt tijdens dit overleg afgesproken wie het gesprek met ouders zullen voeren.

   

  Gesprek met ouder(s)/verzorger(s)

  In een gesprek met de ouders worden de signalen die reden geven tot zorg besproken. Het doel van dit gesprek is om de zorgen te delen en meer informatie te verzamelen. Er wordt geprobeerd in te schatten in welke mate ouders bereid zijn gebruik te maken van opvoedingsondersteuning en/of andere interventies.

  Voor onze school geldt dat vooraf besproken wordt wie het gesprek met ouders zullen voeren en dat de ouders dit van tevoren wordt verteld. Er wordt een notitie gemaakt waarin beschreven staat met wie wat is besproken en wat de uitkomsten waren.

   

  Zorg en veiligheid bepalen

  Op basis van de verkregen informatie uit de vorige stappen wordt de zorg vastgesteld en bepaald of de veiligheid van het kind gevaar loopt. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de formulieren die beschikbaar zijn via de site van Zorgoog.

  Voor onze school geldt dat leerkracht en intern begeleider hierin samen beslissen in overleg met de jeugdverpleegkundige. Er wordt een notitie gemaakt van de vastgestelde zorg en van de mate waarin de veiligheid van het kind gevaar loopt.

   

  Zelf zorg bieden of toeleiden naar zorg

  Op grond van de vorige stappen wordt een besluit genomen door de intern begeleider in overleg met de jeugdverpleegkundige en de directie in hoeverre er door de school hulp wordt geboden of dat ouders begeleid worden naar zorg door het Centrum voor Jeugd en Gezin of door Bureau Jeugdzorg.

  In geval van crisis wordt meteen gehandeld door te bellen met Bureau Jeugdzorg met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

  Voor onze school geldt dat er een notitie wordt gemaakt wanneer het traject wordt afgesloten en hoe dit is gebeurd, of er hulp is verleend en door wie en wat de afspraken zijn over het eventuele vervolgtraject. Toeleiden naar zorg wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige. Een melding bij het AMK wordt gedaan door de intern begeleider of directie en is, wanneer de veiligheid dat toelaat, een open melding. Dit betekent dat ouders door het AMK op de hoogte worden gebracht dat de melding door school heeft plaatsgevonden.

   

  Dit stappenplan is een richtlijn waar we ons zoveel mogelijk aan houden, maar in sommige situaties van af kunnen wijken, zoals bijvoorbeeld in het geval van een crisissituatie. De belangrijkste afspraak binnen onze school is dat zorgen gedeeld worden met ouders, ook als het lichte zorgen zijn. Verder dat we de stappen die we ondernemen vastleggen in het leerling-dossier.

  Een melding in ESAR, een elektronisch signaleringssysteem, wordt binnen de Noordoostpolder alleen gedaan door de jeugdverpleegkundige.

   

  SCPO-NOP, mei 2012

  Voor dit protocol is gebruik gemaakt van informatie verkregen bij de cursus ‘Signaleren en handelen bij zorgwekkende opvoedsituaties’, daarnaast van de site www.zorgoog.nl en www.almere.nl/esar.

 • MOBIELE TELEFOONS

  Het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen is in de school en op het plein niet toegestaan. Ook tijdens excursies, schoolreisjes en het schoolkamp zijn mobiele telefoons niet toegestaan. In geval van calamiteiten kunt u altijd naar school bellen of kunnen leerlingen na toestemming gebruik maken van de schooltelefoon.

 • M
 • NEDERLANDSE TAAL

  In de kleutergroepen wordt veel aan taalvorming gedaan.

  Voor kinderen met een achterblijvende taalontwikkeling zijn er aanvullende activiteiten, die als doel hebben de ontwikkeling van de  kinderen te stimuleren.

  Onze school werkt vanaf groep 4 met de methode “Staal”. Het taalonderwijs is heel uitgebreid en divers.

  Er is aandacht voor het verwoorden van gedachten en ideeën, voor spelling en luisteren naar de ander en uitbreiding van de woordenschat.

  Naast schriftelijk taalwerk leren de kinderen verhalen schrijven en spreekbeurten houden, discussies voeren, presentaties houden, werkstukken maken enz.

 • N
 • OUDERBIJDRAGE

  Aan het begin van elk schooljaar wordt van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het schoolfonds. Het schoolfonds wordt beheerd door de directeur van de school. Uit het schoolfonds worden die kosten betaald die niet voor vergoeding door de overheid in aanmerking komen. Te denken valt o.a. aan: evenementen, feesten, kerkelijke vieringen zoals Kerst en Pasen, attenties en consumpties. Ook wordt een deel van het geld besteed aan het afsluiten van een ongevallenverzekering bij buitenschoolse activiteiten. U ontvangt regelmatig via de nieuwsbrief een overzicht waar de gelden van de ouderbijdrage aan worden/zijn besteed.

  De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is als volgt vastgesteld: € 17,50 per kind en € 8,75 voor leerlingen die na 31 december op school komen. Voor kinderen die na de voorjaarsvakantie op school komen wordt een bedrag vastgesteld naar rato van het aantal maanden dat zij tot de zomer onderwijs volgen.

  Wij vragen van u een machtiging voor automatische incassering. U kunt hiervoor een formulier krijgen bij de directeur. Indien u geen machtiging heeft afgegeven, kunt u dit bedrag overmaken op het banknummer van de school NL91RABO034.65.12.972.

  De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat de betaling niet van invloed is op de toelating van leerlingen of het mogen meedoen aan activiteiten.

  De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft expliciet aangegeven in te stemmen met de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.

 • O
 • PASSEND ONDERWIJS

  Passend onderwijs is de nieuwe naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

  De bedoeling van Passend onderwijs is dat kinderen zoveel mogelijk dichtbij huis, op de eigen basisschool, onderwijs krijgen dat bij hen past.

  Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de school van hun keus. Als het gaat om een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, gaan we na of we als school die ondersteuning kunnen bieden. Dat doen we zorgvuldig en in samenspraak met de ouders. Als de conclusie is dat onze school niet in staat is om de leerling passend onderwijs te bieden, heeft het schoolbestuur de plicht om een andere school voor de leerling te zoeken. Met andere woorden: samen met de ouders zorgen we er dan voor dat de leerling op een school komt die kan bieden wat de leerling nodig heeft.

  Als de conclusie is dat onze school de leerling passend onderwijs kan bieden, dan worden binnen de school afspraken gemaakt hoe we dit gaan doen. Ook hier geldt: steeds in nauwe samenwerking met de ouders van de leerling.

  Hoe we op onze school leerlingen, die dat nodig hebben, extra hulp en aandacht geven is hierboven uitvoerig beschreven.

  Wanneer we specialistische hulp nodig hebben bij de begeleiding van een leerling, kunnen we een beroep doen op het expertisecentrum Noordoostpolder. Vanuit het expertisecentrum werken orthopedagogen en andere specialisten op o.a. het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid en gedrag. Ook een specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen van de school voor speciaal basisonderwijs De Klimboom werkt vanuit het expertisecentrum voor de basisscholen. Wanneer we specialisten van buiten onze school willen inschakelen gebeurt dat overigens altijd in overleg met u als ouders.

  Deskundigen vanuit het speciaal onderwijs kunnen we eveneens gemakkelijk om advies vragen.

  Met alle basisscholen in de polder (en op Urk) werken we namelijk samen met de scholen voor speciaal onderwijs, binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk. Alle informatie over Passend onderwijs in de Noordoostpolder vindt u op de website van het samenwerkingsverband: www.passendonderwijsnu.nl.

  Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Mogelijk kan een andere basisschool dat wel. Samen met u als ouders verkennen we dan de mogelijkheden voor een overplaatsing naar een andere basisschool.

  Soms heeft een leerling intensieve ondersteuning nodig die alleen op het speciaal (basis)onderwijs geboden kan worden. Met instemming van u als ouders melden we de leerling dan aan bij de Toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband. De Toewijzingscommissie beslist vervolgens of de leerling toelaatbaar is op het speciaal (basis)onderwijs. Dit gebeurt in principe voor maximaal twee jaar.

  Er wordt regelmatig bekeken of de intensieve ondersteuning van de speciale (basis)school nog nodig is voor de leerling. Als de leerling weer voldoende heeft aan de ondersteuning die de basisschool kan bieden, gaat de leerling terug naar de basisschool. Dit vanzelfsprekend altijd in goed overleg met de ouders én alleen wanneer duidelijk is dat de leerling tot en met groep 8 op zijn / haar plek zal zijn op de basisschool.

  Meer informatie over de scholen voor speciaal (basis)onderwijs en over de Toewijzingscommissie vindt u eveneens op www.passendonderwijsnu.nl.

 • P
 • Q
 • REKENEN EN WISKUNDE

  In de kleutergroepen is rekenen geïntegreerd in de andere vakgebieden. Daarvoor worden activiteiten uit de methodes  “Met sprongen vooruit”, “Schatkist” en “Pluspunt” gebruikt.

  Onze rekenmethode “Pluspunt” voor de groepen 1 t/m 8 gaat uit van de dagelijkse praktijk. Rekenen is niet alleen het maken van rijtjes sommen, maar veel meer het inzicht krijgen in de vraagstukjes.

  Binnen het realistisch rekenen is het belangrijk dat kinderen zelf oplossingen bedenken voor problemen. In de methode is een goed evenwicht tussen zelfstandig werken en samenwerken aan reken/wiskunde problemen. Kinderen leren zo van elkaar en met elkaar. Deze vaardigheden komen nadrukkelijk aan bod binnen de techniektorens die in het vak rekenen zijn geïntegreerd en daarnaast apart worden onderwezen tijdens de techniekmorgens en – middagen.

  Er wordt veel gewerkt aan het verkrijgen van inzicht: wat is eigenlijk optellen of vermenigvuldigen, enz.

  Naast het aanleren van allerlei bewerkingen is er veel aandacht voor klokkijken, meten, wegen, geldrekenen, enz.

  De rekenmethode bestaat uit blokken met taken. Na een blok taken volgt een toets. Op basis van die toets krijgen de kinderen oefenstof of extra uitdagende stof.

  Ons onderwijs is erop gericht dat het zowel voor rekenen als taal voldoet aan de referentieniveaus die door de overheid zijn vastgesteld. Sinds een aantal jaren werken we met de nieuwste versie van “Pluspunt” waarbinnen de referentieniveaus voor groep 1 t/m 8 zijn gegarandeerd.

 • ROOSTER GYMLESSEN

  Zie 'Bewegingsonderwijs'

   

 • R
 • SCHOOLARTS

  Voor informatie over schoolarts, zie 'Logopedie'.

 • SCHOOLKAMP

  De kinderen van groep 7 en 8 gaan drie dagen op schoolkamp. Het ene jaar gaan we naar het eiland Texel en het andere jaar verblijven we op het vaste land. in het schooljaar 2018– 2019 is de kampbestemming Texel. De kosten van het schoolkamp bedragen € 65,00 per kind.

   

  NB 1: Jaarlijks wordt door het team vastgesteld welke ouders zij ter assistentie meevragen op de schoolreisjes, afhankelijk van groepsgrootte en – samenstelling. Begeleiding bij het schoolkamp verzorgen wij zoveel  mogelijk met teamleden en stagiaires.

  NB 2: de kosten voor schoolreisjes en kamp worden via automatische incasso van uw bankrekening geschreven. Indien u ons hiervoor niet heeft gemachtigd, wordt u via de Info verzocht het verschuldigde bedrag over te maken.

 • SCHOOLORGANISATIE

  In het schooljaar 2018 – 2019 zijn er vier combinatiegroepen.  We hanteren als school het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent, dat de overgang van de ene groep naar de andere groep plaatsvindt na elke zomervakantie.

  Binnen de groepen maken we gebruik van een instructietafel. Aan de instructietafel kunnen leerlingen extra uitleg over de lesstof krijgen. Leerlingen die de stof al begrijpen kunnen in hun eigen tempo verder werken aan de stof.

  Het zelfstandig werken neemt in ons onderwijs een steeds grotere plaats in. Daar waar mogelijk kunnen de kinderen keuzes maken in wat ze extra willen leren of oefenen.

 • SCHOOLPLAN

  Hoe het onderwijs op onze school is georganiseerd staat in het schoolplan. Het huidige schoolplan is vastgesteld tot en met het schooljaar 2018 – 2019 en op aanvraag in te zien bij de directeur. in het schooljaar 2018 – 2019 wordt het schoolplan voor de periode 2019 – 2024 geschreven.

 • SCHOOLREGELS CONFLICTHANTERING EN PESTGEDRAG

  Schoolregels bij conflicthantering in het kader van de Kanjertraining:

  Onze school gebruikt de Kanjertraining als methode voor sociaal – emotionele ontwikkeling. Hierbij wordt uitgegaan van vijf basisregels, nl.:

  - We vertrouwen elkaar.

  - We helpen elkaar.

  - Niemand speelt de baas.

  - Niemand lacht uit.

  - Niemand blijft zielig.

   

  Als een kind (of een groepje kinderen) wil dat ongewenst gedrag stopt; wordt gebruik gemaakt van de uitspraak: “Ik vind dit niet leuk en ik wil dat je hiermee stopt”.

  1. Als een kind (of een groepje kinderen) na het horen van bovengenoemde zin niet wenst te stoppen, meldt het andere kind dit bij een van de leerkrachten. Deze spreekt de leerling die het betreft hierop aan, waarbij hij/zij nadrukkelijk vraagt of het de bedoeling is dat hij/zij een ander bewust verdriet wil doen. Als het antwoord hierop “nee” is, geeft de leerkracht aan dat dit de laatste waarschuwing is en meldt het gebeurde vervolgens bij de groepsleerkracht. Als het antwoord hierop “ja” is, zegt de leerkracht dat het kind dus nu een probleem heeft, aangezien wij dit op school niet accepteren/tolereren.  Vervolgens wordt het gebeurde gemeld bij de groepsleerkracht die met het kind (en in ernstige gevallen en anders na drie keer met diens ouders) in gesprek gaat. Van dit gebeurde wordt melding gemaakt in het incidentenregister van ons Leerlingvolgsysteem.
  2. Als bij een “nee” antwoord het kind toch in herhaling vervalt, wordt hij / zij naar binnen   gestuurd, waar in zijn of haar groep werk klaar ligt om te gaan maken. De groepsleerkracht zorgt ervoor dat dit soort werk op een vaste plek in de groep klaar ligt. Deze straffen zijn groepsspecifiek, en gelden voor de pauze dat het kind naar  binnen wordt gestuurd en voor de eerste pauze daarna. (Met herhaling bedoelen we, dat het gedrag binnen twee weken weer plaatsvindt; ook als met het ongewenste gedrag andere kinderen als bij de eerste melding het slachtoffer zijn. Dit gegeven is bij de laatste waarschuwing door de leerkracht bij de leerling gemeld). Van dit alles wordt verslag gedaan in de incidentenregistratie van ons leerlingvolgsysteem.
  3. Na de strafperiode krijgt het kind de opdracht om tijdens de eerste twee pauzes hier opvolgend in het zicht van de pleinwacht te blijven. Daarna is de straf voorbij.
  4. Indien er fysiek en/of grof verbaal geweld wordt gebruikt treedt onmiddellijk punt twee (zie boven) in werking. Als het slachtoffer als reactie ook fysiek en/of grof verbaal geweld toepast, treedt ook voor hem/haar onmiddellijk punt twee in werking! (Onder fysiek geweld verstaan we slaan, schoppen, bijten, knijpen etc.).
  5. Per conflict kan de leerkracht ervoor kiezen om na het conflict contact op te nemen met de ouders om uitleg te geven en/of een gesprek aan te vragen. Ouders worden in ieder geval ingelicht en voor een gesprek uitgenodigd als het kind drie keer een conflict heeft veroorzaakt (zie punt 1).
  6. Mocht het kind na dit alles toch opnieuw een conflict veroorzaken, komt er een gesprek met leerkracht; kind; ouders en directie. In dit gesprek wordt gewezen op de regels en op de consequenties van het stelselmatig overtreden ervan. We bedoelen hiermee het protocol toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen zoals beschreven in onze schoolgids.

   

  Voor alle stappen geldt dat er door de leerkrachten een verslag gemaakt moet worden in het Leerlingvolgsysteem, onder het tabblad “incidenten”. Daarvoor gebruiken we het administratieprogramma ParnasSys. Dit programma maakt digitale uitwisseling van gegevens tussen de scholen (b.v. bij een verhuizing) eenvoudig mogelijk. Ook de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem zijn in dit programma opgenomen.

  Ook bij de tussenschoolse opvang kunnen conflicten / incidenten voorvallen. In dit geval gaat het kind (of het groepje kinderen) na het twee keer zeggen van de zin “ik vind het niet leuk en wil dat je hiermee stopt” naar de overblijfouder toe. Deze ouder overlegt e.e.a. met de groepsleerkracht. Het opleggen van een strafmaatregel kan alleen door de groepsleerkracht gedaan worden volgens bovenstaande procedure.

  Onze school hanteert een anti–pestprotocol.

 • SCHOOLREIS

  Groep 1 en 2 hebben dit jaar weer een feestelijke activiteit. Dit kan zijn in de vorm van een feest op school of een reisje. Hiervoor wordt van u een bijdrage van € 10,00 per kind gevraagd.

  Groep 3 t/m 6 gaan op schoolreis. De bestemming van deze groepen is nog niet bekend. Ook voor deze groepen geldt een bijdrage in de kosten van € 27,50.

   

  N.B. 1: Jaarlijks wordt door het team vastgesteld welke ouders zij ter assistentie meevragen op de schoolreisjes, afhankelijk van groepsgrootte en – samenstelling. Begeleiding bij het schoolkamp verzorgen wij zoveel  mogelijk met teamleden en stagiaires.

  N.B. 2: de kosten voor schoolreisjes en kamp worden via automatische incasso van uw bankrekening geschreven. Indien u ons hiervoor niet heeft gemachtigd, wordt u via de Info verzocht het verschuldigde bedrag over te maken.

 • SCHOOLVAKANTIES

  Schoolvakanties en vrije dagen

  Voorjaarsvakantie: 18–02-2019 t/m 22–02–2019

  Pasen/mei vakantie: 19–04–2019 t/m 03–05–2019.

  Hemelvaartweekend: 30 en 31–05–2019.

  Studiedag: 26-06-2019

  Zomervakantie: 12–07-2019 (12.00 uur) t/m 23–08–2019.

 • SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

  Elke school van de SCPO heeft een schoolveiligheidsplan. Het schoolveiligheidsplan bevat informatie over zowel fysieke als sociale veiligheid. U kunt hierbij denken aan de afspraken die zijn gemaakt voor een ontruiming van het schoolgebouw, maar ook aan pestbeleid. Op de scholen zijn allerlei regels en afspraken over veiligheid gemaakt.

  Sjaloom beschikt over twee gecertificeerde bedrijfs hulp verleners (BHV): Tinek Boone en Fenny van Brakel

 • SCHRIJVEN

  We leren op school een blokschrift aan. We willen de kinderen een handschrift leren dat netjes en goed leesbaar is. Daarom worden er vaste lettervormen en verbindingen aangeleerd en wordt er aandacht besteed aan de juiste afstanden tussen letters en woorden. We maken hierbij gebruik van de methode “Pennenstreken”.

  In groep 1 - 2 wordt al aandacht besteed aan de schrijfmotoriek en het op de goede manier vasthouden van een potlood en voorbereidende schrijfoefeningen. Voor een kind is het op een bepaald moment belangrijk dat het de eigen naam kan schrijven. Als u de naam voor schrijft, wilt u dan de letters gebruiken die op school ook aangeleerd worden?

  Tot slot: het goed vasthouden van schrijfgerei is erg belangrijk; verkeerd vasthouden kan leiden tot een krampachtige schrijfhouding. Dat is ongezond voor zowel het schrijfresultaat als voor het lichaam. De juiste manier om een pen vast te houden is tussen duim  en wijsvinger. Het is belangrijk hier thuis al op jonge leeftijd op te letten.

  In groep 3 leren de kinderen de verschillende lettersymbolen van het verbonden schrift middels de methode “Pennenstreken”.

  In groep 4 worden de symbolen ook echt aan elkaar geschreven en worden hoofdletters aangeleerd.

  Vanaf groep 5 worden er steeds minder hulplijnen gebruikt en wordt er gewerkt aan het schrijven in tempo.

  Op onze school schrijven we met potlood en vulpen (halverwege groep 4).

 • SOCIALE REDZAAMHEID

  Sociale redzaamheid loopt als een rode draad door alle vakgebieden naast de aparte aandacht die het op het rooster krijgt. Bij sociale redzaamheid gaat het om gedragingen die een kind in staat stellen in alledaagse situaties zelfstandig op te treden. Het gaat erom kinderen hierin te stimuleren en vaardig te maken. Versterken van zelfvertrouwen en zelfstandigheid zijn hierbij heel belangrijk. Voor een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling is dit voor kinderen van groot belang. Hiervoor gebruiken wij de “Kanjertraining” als methode.

 • SPELEN EN WERKEN IN GROEP 1 EN 2

  Bij de jongste kinderen ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan en het met elkaar omgaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt door spelen. Dit gaat door bij de oudere kinderen. De leerkracht vervult vooral een meer sturende rol.

   

  Er wordt gewerkt vanuit verschillende thema’s waarbij de ontwikkelingsgebieden en - doelen in samenhang aan de orde komen. Op een speelse manier leren de kinderen hoe de wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor veel ander leren.

  Belangrijk is een rijke, stimulerende omgeving die betekenis heeft voor de kinderen door hun eigen inbreng in wisselwerking met de leerkracht.

   

  De kinderen krijgen op speelse wijze activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven. Hierbij wordt uitgegaan van tussendoelen taal en rekenen en schrijven. Op deze manier wordt een goede doorgaande lijn naar groep 3 gewaarborgd. Voor de overgang tussen de groepen 1-2-3 is de ontwikkeling van de leerling ons uitgangspunt. Een jaar verlengd kleuteronderwijs is mogelijk in groep 1 en in groep 2 (zie hiervoor ons protocol ‘Overgang 1-2-3’, op school aanwezig).

  We vinden het belangrijk, dat jonge kinderen activiteiten mogen kiezen uit een gevarieerd aanbod, met behulp van een planbord, waarin zowel vrije keuze als verplichte activiteiten zijn opgenomen. Het zelf mogen kiezen is een krachtig middel om de betrokkenheid te verhogen. Het bevordert de ontwikkeling en stimuleert de zelfstandigheid. De leerkrachten proberen hun klas zo in te richten dat er genoeg aanbod is en dat hun klas er uitnodigend uitziet.

   

  Er wordt dus thematisch gewerkt aan de onderwijsdoelen. Het is een taak van de leerkracht om een betekenisvol aanbod te ontwikkelen, waarin ruimte is voor speel- en werkactiviteiten. Dat zullen ook lees-schrijf activiteiten zijn of reken-wiskunde activiteiten. Observatie van kinderen is hierbij belangrijk. De tussendoelen taal en rekenen komen aan de orde en deze worden binnen de groepsplannen bijgehouden.

 • SPONSORING

  Binnen onze stichting hebben we afgesproken om een terughoudend beleid te voeren t.a.v. aanvaarding van materiële of geldelijke sponsoring, zeker als daar verplichtingen aan verbonden zijn. Binnen deze grenzen kan Sjaloom gebruik maken van sponsoring  m.b.t. specifieke projecten, project- en themaweken, computers en het schoolplein.

 • S
 • TOERNOOIEN

  Op sportief gebied doet de school mee aan verschillende toernooien, zoals voetbal en bij voldoende vorst (en ijs) aan de plaatselijke schaatswedstrijden.

  Daarnaast hebben de twee basisscholen een gezamenlijke sport/feestdag in het kader van de Koningsspelen.

  Ook kunnen de kinderen ieder jaar meelopen met de avondvierdaagse die wordt georganiseerd door de plaatselijke commissie avondvierdaagse (NB: de avondvierdaagse is geen schoolse aangelegenheid!).

 • TRAKTEREN

  Bij een verjaardag past natuurlijk een traktatie. U kunt de kinderen op verschillende manieren verrassen. Een gezonde traktatie wordt door onze school erg op prijs gesteld.  Wilt u ook rekening houden met klasgenootjes met verschillende allergieën? Daarnaast verzoeken wij u dringend om uitnodigingen voor een verjaardagspartijtje niet op het plein of in de klas uit te delen, omdat we altijd kinderen hebben die erg teleurgesteld zijn als zij niet worden uitgenodigd.

 • T
 • U
 • VEILIG SCHOOLKLIMAAT

  Wij vinden een veilig schoolklimaat erg belangrijk. Een klimaat, waarin geen plaats is voor allerlei vormen van intimidatie. Binnen onze school hebben wij daarom afgesproken dat we dergelijk gedrag niet tolereren. Mochten kinderen, ouders of leerkrachten desondanks toch een vermoeden hebben of geconfronteerd worden met een vorm van intimidatie op school, dan kunnen zij een beroep doen op onze contactpersonen. Voor onze school zijn dat:

  • Mevr. A. Groenendijk  leerkracht tel: 618740
  • Oudergeleding: vacant.

  Er is op school een anti-pestprotocol aanwezig.

 • VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EN NA SCHOOLTIJD

  Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren) voor en na schooltijd. Onder schooltijd is de school verantwoordelijk voor de leerlingen.

  Over het algemeen mogen de leerlingen een kwartier voor aanvang van de schooltijd aanwezig zijn. De school draagt dan een medeverantwoordelijkheid met de ouders. Om die medeverantwoordelijkheid te kunnen waarmaken, zorgt de school voor toezicht op het schoolterrein (pleinwacht).

  Na schooltijd is de school ook maximaal een kwartier medeverantwoordelijk voor de leerlingen, zolang de leerlingen zich op het schoolterrein bevinden.

  Het vervoer van en naar huis valt onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s). Ditzelfde geldt ook voor de plek waar de kinderen naartoe gaan en door wie de kinderen worden weggebracht of opgehaald. Bij de kleuters houden we nog wel een oogje in het zeil, maar dat moet gezien worden als extra service.

  De schoolongevallenverzekering is na schooltijd van toepassing totdat de leerling thuis is; onder voorwaarde dat de leerling rechtstreeks naar huis gaat.

 • VERKEER

  Kinderen leren de belangrijkste verkeersregels. Er wordt uitgegaan van situaties waar kinderen in het verkeer mee te maken krijgen. Ze leren rekening te houden met anderen in het verkeer.

  We gebruiken de methode “Klaarover” (gr. 3), de uitgaven van 3VO: “Stap Vooruit” (gr.4.); “Op voeten en fietsen” (gr. 5/6) en de “Jeugdverkeerskrant” (gr. 7/8).

  Afsluitend is er voor groep 8 een theoretisch en praktisch verkeersexamen.

 • VERKEERSVEILIGEHEID

  Het kan gebeuren dat u op verzoek van school met kinderen in de auto gaat rijden. Hierbij moet u vooral aan excursies, de kleuterdag of het schoolkamp denken. Om de veiligheid van een ieder zoveel mogelijk te garanderen is binnen de SCPO een vervoersprotocol ontwikkeld, dat wij hanteren. Dit protocol is bekend bij de activiteitencommissie. Deze commissie regelt meestal het vervoer (zie ook hoofdstuk 12 : leerlingenvervoer).

 • VERVANGING ZIEKE LEERKRACHTEN

  Als een leerkracht ziek is, proberen we op school zo snel en zo goed mogelijk vervanging te vinden voor deze collega.

  Onze stichting heeft een protocol afgesproken m.b.t. het naar huis sturen van groepen kinderen waarvoor geen vervanging gevonden kan worden.

 • VOOR HET EERST NAAR SCHOOL

  Het hele jaar door kan uw kind worden opgegeven op onze school. Wij willen belangstellende ouders graag op school rondleiden en op informele wijze vertellen hoe wij werken.

  In de maand februari komt er in het krantje van Rutten: ‘Rep en Roer’ een oproep te staan om uw kind aan te melden op Sjaloom en 20 maart 2019 organiseren wij een open morgen. Na de aanmelding kan uw kind om te wennen een aantal dagdelen meedraaien in de kleutergroep. Eén van de kleuterjuffen neemt hierover contact met u op. Zodra uw kind vier jaar is geworden mag hij of zij naar school.

 • V
 • WERELDVERKENNENDE VAKKEN

  Onder wereldverkennende vakken verstaan we aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs en techniek.

  In de groepen 1 en 2 worden deze kennisgebieden in samenhang aangeboden. Het gaat dan om het ontdekken van de wereld om je heen. Vanaf groep 3 komen de vakgebieden meer en meer apart aan de orde.

  Door kringgesprekken, klassengesprek, spreekbeurten, schooltelevisie (groep 1/ 2 Koekeloere; groep 3/4 Huisje, boompje, beestje; groep 5/6 Nieuws uit de Natuur en groep 7/8 School tv-weekjournaal), de methode “Natuniek”, projectwerk en werkstukjes maken, wordt er aan deze vakken aandacht gegeven.

  Wetenschap & techniek wordt middels “de techniektorens” geïntegreerd onderwezen waar dit binnen alle vakgebieden mogelijk is. Daarnaast organiseren we vier keer per jaar een techniekmorgen in alle groepen.

  Zelf informatie zoeken en onderzoekend bezig zijn, zijn belangrijke werkvormen. De computer kan hierbij een belangrijk hulpinstrument zijn.

   

  We gebruiken de volgende wereldverkennende methoden:

  -Aardrijkskunde:    Wijzer! Aardrijkskunde (gr. 5 t/m 8)

                                   Wijzer! Wereldoriëntatie (gr. 3/4)

  -Geschiedenis:       Wijzer! Geschiedenis (gr. 5 t/m 8)

  -Natuuronderwijs: Natuniek (gr. 3 t/m 8)

 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • ZENDING

  Iedere maandagmorgen is er gelegenheid om zendingsgeld mee te nemen naar school. Met dit geld ondersteunen wij elk jaar (bij voorkeur locale) projecten die deze financiële steun goed kunnen gebruiken. Komend schooljaar ondersteunen wij de Stichting Care4Gambia van dorpsgenoot Marijke Holtland (en oma van Tess en Jan) die heel goed werk doet onder kinderen in Gambia.

 • ZIEKTE

  Wij verwachten dat u bij ziekte zelf als ouder bericht doet aan de betrokken leerkracht middels een telefoontje of een briefje.

Cbs Sjaloom Rutten

 

Alle inhoud © 2019  Cbs Sjaloom - Rutten. Alle rechten voorbehouden.

Realisatie en ontwerp Rontwerp design

CONTACT INFO

Sportweg 54

8313 AR  RUTTEN

(0527) 262 544

cbssjaloom@aves.nl

www.desjaloom.nl

PAGINA NAVIGATIE

Home

Nieuws

Over ons

Informatie

Kalender

Contact

TERUGBEL VERZOEK